Branislava Blajvaz i Dragana Bogosavljević učestvovale su na 11. internacionalnoj konferenciji Balkanske unije fizičara

Branislava Blajvaz i Dragana Bogosavljević, nastavnice Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ učestvovale su na 11. internacionalnoj konferenciji Balkanske unije fizičara, gde su predstavile rezultate zajedničkog rada u oblasti edukacije, uključujući istorijski i filozofski aspekt fizike kao nauke.

Reč je o istraživanju na temu „Interpretacija grafika u fizici i matematici“ sa ciljem procene nivoa znanja i primene u vezi sa sadržajima koji su zajednički za obe naučne discipline.

„U okviru nastavnog plana i programa fizike za osnovnu školu, grafici se obrađuju u sedmom razredu, sa jednim segmentom koji učenici upoznaju godinu dana ranije, a u matematici su najvećim delom u vezi sa direktno i obrnuto zavisnim veličinama, takođe u sklopu šestog i sedmog razreda. To nam je dalo ideju da, kroz zajedničke zadatke, napravimo paralelu u proceni mere u kojoj učenici koriste grafik kao rešenje datog problema, na koji način razumeju predočeni grafik, da li mogu precizno da odrede tražene vrednosti i rezultate na osnovu dobijenih grafičkih podataka“, objašnjava nastavnica fizike Branislava Blajvaz i dodaje da je studija realizovana u sedmim razredima OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ na uzorku od 57 učenika (26 dečaka i 31 devojčica).

Učenici su imali 45 minuta da urade test sačinjen od pet zadataka iz fizike i pet iz matematike.

Prema njenim rečima, došlo se do zaključka da učenici generalno bolje poznaju primenu grafika u matematici. U odnosu na pol, učenici su imali veća postignuća na testu iz fizike, a učenice u matematičkim zadacima. „Poteškoće koje su uočene prilikom realizacije zadataka iz fizike, ne zavise nužno od nivoa stečenog znanja iz iste oblasti u matematici“, ističe Blajvaz.

„U suštini, ovim istraživanjem mi smo na neki način izvršili i uvid u napredak reforme u osnovnom obrazovanju, s obzirom na to da se obe bavimo naučnim disciplinama koje su usko povezane, te nam je lakša i provera ostvarenosti korelacije nastavnih sadržaja i ishoda, na čemu se teži poslednjih nekoliko godina“, navodi nastavnica matematike Dragana Bogosavljević.

Napominje da su najčešće greške u radu zapravo posledica neadekvatnih tumačenja datih podataka i prikaza rešenja, ili nedostatka samopouzdanja u primeni prethodno stečenog znanja.

Na osnovu dobijenih rezultata, kako navodi Bogosavljević, ocenjeno je da nam predstoji još posla u obrazovnom sistemu po pitanju jačanja nivoa znanja i postignuća učenika u pomenutim oblastima, ali pre svega treba ohrabriti đake da istražuju prirodne nauke, i da, konkretno u ovom primeru, prepoznaju grafički model kao jedan od efikasnijih alata za prezentaciju, ili ilustraciju dobijenih podataka.

Grad domaćin 11. internacionalne konferencije Balkanske unije fizičara ove godine je Beograd, a od 28. avgusta do 1. septembra, stručnoj javnosti se predstavilo više od 830 autora i predavača iz zemalja bivše Jugoslavije, Rumunije, Bugarske, Albanije, Grčke, Turske, Moldavije i Kipra.