Danas 24. po redu sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U sredu, 21. septembra sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće, biće održana 24. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije centralnog bloka sa parkom u naselju Čalma, Grad Sremska Mitrovica,
2.Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije bloka Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja“ u Sremskoj Mitrovici,
3.Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije Solarnog parka Noćaj 1 i Noćaj 2,
4.Predlog Odluke o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera koje izdaje grad sremska mitrovica,
5.Predlog godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu,
6.Predlog izmena i dopuna Programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2022. godini,
7.Predlog izmena Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu,
8.Predlog zaključka o određivanju nadležnog organa za davanje na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
9.Predlog zaključka o određivanju nadležnog organa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
10.Izmene i dopune Programa rada i Programa poslovanja centra za Socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2022. godinu,
11.Izmene Programa poslovanja i prva izmena finansijskog plana PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2022. godinu,
12.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica za period 01.01.2022.-30.06.2022. godine i to za:
-JKP „Vodovod“
-JKP „Komunalije“
-JP „Srem gas“
-JKP „Toplifikacija“
-JP „Urbanizam“
-DOO „Sirmijum put“
-DOO „Gradsko stanovanje“
13.Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Sremska Mitrovica, neposrednom pogodbom, uz naknadu iz svojine Kukić Đorđa i Šavija Nataše iz Sremske Mitrovice,
14.Predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica u postupku javnog nadmetanja u K.O. Čalma,
15.Predlog zaključka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica, javnim nadmetanjem u K.O. Sremska Mitrovica,
16.Predlog rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu grba i zastave Grada Sremska Mitrovica savezu udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije Grada Sremska Mitrovica,
17.Predlog rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Sremska Mitrovica Savezu udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije Grada Sremska Mitrovica,
18.Predlog rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Sremska Mitrovica fejsbuk stranici „Sremska Mitrovica izgubljeno i nađeno“,

19.Prestanak mandata odbornici Skupštine Grada Sremska Mitrovica Nataši Zec
20.Predlog izmena i dopuna programa za održavanje čistoće na javnim površinama za 2022. godinu,
21.Predlog treće dopune i izmene programa za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata na javnim površinama,
22.Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Rregionalna deponija „Srem – Mačva“ Šabac za period 01.01.-30.06.2022. godine.

23.Druge izmene programa poslovanja preduzeća JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica za 2022. godinu

24.Izbori i imenovanja.