Obaveštenje EPS-a upućena na adrese domaćinstava i malih kupaca ne znače nikakve dodatne troškove

Obaveštenja „Elektroprivrede Srbije“ upućena na adrese domaćinstava i malih kupaca ne znače nikakve dodatne troškove ili bilo kakve druge izmene u snabdevanju električnom energijom. Potpisivanje ugovora neće uticati na cenu električne energije za domaćinstva i male kupce, koji imaju pravo na garantovano snabdevanje. Cilj ove promene je isklјučivo ažuriranje baze podataka kupaca EPS-a.

Domaćinstva i mali kupci električne energije treba da zaklјuče ažurirani ugovor o snabdevanju sa EPS, što je obaveza u skladu sa Zakonom o energetici. EPS je već poslao obaveštenja o zaklјučenju ugovora na adrese 20.000 domaćinstava, a utvrđeno je da postoji ukupno dva miliona kupaca sa kojima EPS treba da zaklјuči ugovore o snabdevanju.

Postupak potpisivanja ugovora za građane kada dobiju obaveštenje krajnje je jednostavan: treba da potpišu ugovor, stave ga u dostavlјenu kovertu za koju je poštarina plaćena i u kojoj je došlo obaveštenje, te je pošalјu u EPS.

Procedura je nešto drugačija ukoliko se podaci o korisniku električne energije razlikuju od podataka koji su dostavlјeni u predlogu ugovora, odnosno kada je došlo do promene u vlasništvu nad objektom. U tom slučaju korisnik treba da dostavi dokumentaciju o promeni, što može da učini na jedan od tri načina – može je doneti lično na šalter EPS-a, poslati poštom ili putem mejla.

Potrebna dokumentacija obuhvata: popunjen zahtev za zaklјučenje ugovora koji se može preuzeti na šalteru ili sa sajta EPS, lična dokumenta (lična karta ili pasoš) i dokaz o pravu svojine (kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju).

Ažurirani ugovori će na adrese domaćinstava i malih kupaca stizati u narednom periodu, ali kupci koji su kupili ili nasledili stan, kuću mogu i sami doći na šaltere EPS-a da zaklјuče ugovor i pre nego što dobiju ovo obaveštenje.

Drugu vrstu obaveštenja dobilo je 110.000 vlasnika poslovnih prostora koji su do sada bili na garantovanom snabdevanju. Po zakonu o energetici pravo na tu vrstu snabdevanja imaju samo domaćinstva i mali kupci, a sve informacije dostupne su na sajtu EPS na linku https://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Pages/default.aspx . Inače, mali kupci električne energije su krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priklјučeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kilovat i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kilovat-časova.

Zakup poslovnog prostora

U slučaju građana koji su vlasnici poslovnog prostora u kome se obavlјa komercijalna delatnost pravnog lica ili preduzetnika na osnovu ugovora o zakupu, molba je da to pravno lice/preduzetnik dođe na šalter EPS sa dokumentacijom za zaklјučenje ugovora na garantovanom snabdevanju. Uslov za to je da korisnik ispunjava uslove za status malog kupca.

Potpisivanje ugovora neće uticati na cenu električne energije za domaćinstva i male kupce, koji imaju pravo na garantovano snabdevanje