Do koje godine imamo pravo na porodičnu penziju? Ovo su svi uslovi, a primanja mogu i da se umanje ako…

foto Dragan Gojic

Kada se pokrene priča o porodičnoj penziji, potegne se mnogo pitanja poput: ko ima pravo da je nasledi, koliko ona iznosi, kakva su prava dece, a kakva su prava bračnih partera… Odgovori na sva ova pitanja su i više nego jasni, jer je ovo jedna od oblasti koja se poslednjih godina nije puno menjala.

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije, tj. umrlog osiguranika koji je ispunio uslove za penziju ili imao najmanje 5 godina staža osiguranja. Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalna bolest, članovi porodice stiču pravo na porodičnu penziju bez obzira na dužinu staža umrlog.

U slučaju dece, najviše zavisi od školovanja, tj. od stepena obrazovanja i ako se odluče da studiraju, pravo na porodičnu penziju mogu da ostvaruju do 26 godine.

Ko sve ima pravo na porodičnu penziju?

Deca

Deca preminuli imaju pravo na porodičnu penziju, ali u zavisnosti od školovanja postoje različite starosne granice:

do 15 godina života bez obzira da li se školuju

do 20 godina ako pohađaju srednju školu

do 26 godina ako studiraju

dok traje nesposobnost za samostalan život i rad nastala do 15 godine života, ili koja je nastala posle 15 godine života deteta ako je nastala pre smrti osiguranika.

Supružnik i vanbračni partner

Supružnici i partneri imaju pravo na porodičnu penziju ukoliko je brak, ili vanbračna zajednica, trajala najmanje 3 godine ili ako sa preminulim osiguranikom ima dete.

Roditelj osiguranika

Roditelji imaju pravo na porodičnu penziju ukoliko je preminuli osiguranik izdržavao roditelja do svoje smrti. Oni pravo na porodičnu penziju imaju samo ako su navršili 65 godina (u slučaju muškaraca) ili 60 godina (ukoliko se radi o ženi) ili ako je postao nesposoban za rad.

Iznos porodične penzije

Iznos porodične penzije se obračunava u procentima od penzije koja pripada umrlom na sledeći način:

za jednog člana 70 odsto

za dva člana 80 odsto

za tri člana 90 odsto

za četiri i više članova 100 odsto

Deci bez oba roditelja sleduju penzije od oba roditelja s’tim što njihov zbir ne može da pređe najviši iznos penzjie određen zakonom.

Prosečna porodična penzija u Srbiji

Prema poslednjim podacima PIO Fonda, u aprilu 2023. godine, prosečna penzija u Srbiji je iznosila 37.800 dinara. Penzioneri iz kategorije „Zaposleni“ dobili su u proseku 40.120 dinara, dok su penzioneri iz kategorije „samostalne delatnosti“ dobili u proseku 35.645 dinara. Poljoprivredne penzije u Srbiji, koje su po pravilu najniže, su iznosile 16.318 dinara.

Prosečna starosna penzija: 40.623 dinara

Prosečna invalidska penzija: 35.056 dinara

Prosečna porodična penzija: 30.528 dinara