JKP „Standard“ Šid: Prikupljanje otpada u reciklažnom dvorištu

Javno komunalno preduzeće „Standard“ Šid otpočelo je sa prikupljanjem otpada od građana u reciklažnom dvorištu koje se nalazi na gradskoj deponiji na adresi Tovarnički put bb.

Otpad koji ne spada u komunalni otpad ( stari nameštaj, automobilske gume, metalni otpad, papir i karton, plastični otpad, staklo, drvo, elektronski otpad, baterije, kablovi, tekstil, kabasti otpad… ), a trenutno se nelegalno odlaže pored kontejnera i na mestima koja nisu predviđena za to, možete sopstvenim prevozom da dopremite na deponiju i bez naknade odložite u oformljeno reciklažno dvorište.

Za sve građane koji nemaju mogućnost da sopstvenim prevozom dopreme otpad, Javno komunalno preduzeće vrši uslugu prevoza po važećem cenovniku, a odlaganje u reciklažno dvorište je besplatno u oba slučaja.