Kako da se oslobodite poreza na prenos apsolutnih prava?

Kupac prvog stana u starogradnji ima pravo na oslobađanje od poreza do 40 kvadrata, a u oslobađanju mogu učestvovati i članovi porodice.

Ako ste u procesu kupovine prvog stana u starogradnji, imate pravo na oslobađanje poreza na prenos apsolutnih prava. Kako da to pravo i ostvarite? Dostavljamo vam spisak neophodnih dokumenata, i podsećamo vas na „olakšicu“ prilikom prikupljanja tih dokumenata.

Naime, ako ste nedavno pazarili svoju prvu nekretninu  u starogradnji, ili ste tek u procesu kupovine, verovatno ste se susreli sa terminom „porez na prenos apsolutnih prava“. Odnosno, ono što je oslobađanje od PDV-a prilikom kupovine stana u novogradnji, to je oslobođanje od „poreza na prenos apsolutnih prava“ u starogradnji.

Prema Zakonu, kupac prvog stana ima pravo na oslobađanje od plaćanja poreza za do 40 kvadrata. Ipak, ukoliko živite u zajednici, svaki član porodice oslobađa vas plaćanja poreza za još 15 kvadrata.

Primera radi, ako kupujete stan od 65 kvadrata, to znači da nosilac kredita može da se oslobodi 40 kvadrata i dodaje mu se još 15 kvadrata po članu porodice.

Važno je napomenuti da članovi porodice ne mogu imati nekretninu na svoje ime, odnosno da su u sistemu poreza, ako žele da učestvuju u kupovini stana.

Spisak dokumenata koji su vam potrebni za oslobađanje od poreza

Poreska prijava PPI-4 (Samo za ugovore overene pre 2020. godine)

Ovlašćenje da u ime prodavca može podneti poresku prijavu, preuzeti rešenje i učestvovati u poreskom postupku procene poreza na prenos apsolutnih prava (ukoliko ovlašćenje nije u sadržaju ugovora)

Očitana foto-kopija lične karte prodavca i kupca

Uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana original ili overena kopija (ne starije od 6 meseci od dana overe ugovora)

Izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena kopija (ne starije od 6 meseci od dana overe ugovora)

Prethodni osnov sticanja – dokument po kom je prodavac postao vlasnik stana za koji kupac zahteva oslobeđenje (s regulisanim porezom na prenos apsolutnih prava)

Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan – obrazac IKPS – PPAP, overava se kod notara

Uverenje o kretanju prebivališta iz MUP-a iz Ul. Ljermontovljeva br 12A, original ili overena kopija

Uverenje Gradske uprave javnih prihoda – odeljenje za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica kojim se dokazuje da se kupac ne vodi u poreskoj evidenciji obveznika poreza na imovinu iz svih opština na kojima je imao prijavljeno prebivalište, original ili overena kopija od 1. 7. 2006. godine

Vlasnički list – izvod iz lista nepokretnosti samo ukoliko ne posedujete prethodni pravni osnov sticanja nepokretnosti iz tačke 6.

Važno je naglasiti da se trenutno uverenje o promenama prebivališta nabavlja u zgradi SIV 3 na Novom Beogradu, jer se MUP u Ljermontovljevoj ulici renovira, dok se oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava vrši u Poreskoj upravi u Ustaničkoj ulici, broj 130.

Ako je površina stana veća od 40 kvadrata, pravo na oslobađanje imaju i članovi domaćinstva kupca prvog stana, za koje je pored potrebne dokumentacije potrebno dostaviti sledeće:

Za bračnog druga

Kopija lične karte
Izvod iz matične knjige venčanih (najnovija)
Uverenje o državljanstvu
Izvod iz matične knjige rođenih
Uverenje o kretanju prebivališta
Uverenje da se ne vodi u poreskoj evidenciji

Za roditelje (svoje ili roditelje bračnog druga)

Uverenje o državljanstvu
Izvod iz matične knjige rođenih
Uverenje o kretanju prebivališta
Uverenje da se ne vodi u poreskoj evidenciji

Za decu (svoju ili decu bračnog druga)

Izvod iz matične knjige rođenih
Uverenje o državljanstvu
Uverenje o kretanju prebivališta
Uverenje da se ne vodi u poreskoj evidenciji

Važno je znati da, ukoliko kupac i članovi domaćinstva nisu imali istu adresu u momentu overe ugovora, članovi porodičnog domaćinstva ne mogu ostvariti pravo na oslobađanje.

Za lica rođena na teritoriji Kosova i Metohije, pored navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti:

  1. Uverenje regionalnog odeljenja Priština Ul. Bosanska br. 7, 38 220 Kosovska Mitrovica
  2. Uverenje službe za katastar nepokretnosti Kruševac, Ul. Kosančićeva 3

Takođe, olakšica je da takse za nabavku dokumenata za kupovinu prvog stana ne plaćate!

Rok za podnošenje poreske prijave je 30 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.