Nove olakšice NBS

U novom video izdanju rubrike „Korisno je da znate“ Narodne banke Srbije (NBS) pojašnjeni su propisi koje je NBS usvojila u decembru prošle godine.

Tim propisima se građanima omogućavaju olakšice prilikom vraćanja kredita bankama.

Ivana Joksimović iz Sektora za kontrolu poslovanja banaka NBS istakla je za Tanjug da je ovim propisima omogućeno banci da dužnicima fizičkim licima u finansijskim poteškoćama restrukturira potraživanje po osnovu odobrenog potrošačkog, gotovinskog ili drugog sličnog kredita na tri godine dužu ročnost u odnosu na važeće regulatorno rešenje.

„Iz ugla dužnika, ovo znači da će, ako dužnik ima probleme u izmirivanju obaveza ili je procena da će te probleme imati uskoro, banka moći da mu produži rok za otplatu ove vrste kredita tako da taj rok za gotovinske i potrošačke kredite bude najduže devet godina, a za kredite odobrene za kupovinu motornih vozila najduže 11 godina”, naglasila je ona.

Takođe, u okviru ovih rokova, dužniku može da se odobri ustupak u otplati kredita, bez obzira na stepen njegove kreditne zaduženosti u trenutku restrukturiranja.

Prema njenim rečima, banke mogu da odobre dužniku opisani ustupak i na svoju inicijativu, uz njegov pristanak, postupajući po obrazloženom zahtevu dužnika.

„Dakle, u slučaju da podnosite zahtev za ovu vrstu ustupka, potrebno je da upoznate banku sa okolnostima koje negativno utiču na vašu mogućnost da uredno izmirujete obaveze prema banci, nakon čega će banka oceniti da li postoje posebne okolnosti koje su uticale na pogoršanje vašeg finansijskog položaja“, istakla je Joksimović.

Rok u kome se može podneti zahtev banci za odobravanje restrukturiranja, po novim pravilima, nije ograničen, ali se ustupak pod propisanim uslovima može koristiti samo jednom.

Predviđeno je i da uslovi otplate potraživanja ugovoreni odobravanjem restrukturiranja na opisani način ne mogu biti nepovoljniji u odnosu na ranije ugovorene uslove.

Pored mogućnosti ugovaranja olakšica za gotovinske, potrošačke i druge slične kredite, izmenama propisa produžena je primena mere usmerene na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima.

„To podrazumeva da banke i tokom ove godine, tačnije do 31. decembra, mogu građanima da ponude olakšice u vidu produžavanja roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina od datuma dospeća poslednje rate kredita, a da se to produženje ne odrazi na regulatorni tretman potraživanja.

Tako se banke dalje podstiču da produže rok otplate stambenih kredita za dodatnih pet godina u odnosu na ročnost koja je inicijalno ugovorena sa bankom, što u trenutnim okolnostima rasta euribora u kratkom roku može smanjiti pritisak na korisnike stambenih kredita s varijabilnim kamatnim stopama i sprečiti rast problematičnosti stambenih kredita“, istakla je Joksimović.

Navela da se nastavlja podrška olakšanom pristupu finansiranju fizičkim licima i u 2023. godini i podsetila da su odluke o olašicama donete radi stvaranja uslova za banke da dužnicima kojima je to zaista potrebno odobre odgovarajuće olakšice.