Objavljen Poreski kalendar za mart

Poreska uprava objavila je Poreski kalendar za mart 2024. godine, sa rokovima za izvršenje obaveza za taj mesec. 

  1. mart 2024. godine

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu februaru, na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za februar mesec i uplata sredstava.

  1. mart 2024. godine

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec februar.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec februar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

  1. mart 2024. godine

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec februar.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec februar.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec februar.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec februar.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za februar mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec februar.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 29. februara. Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA. Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec februar, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

  1. mart 2024. godine

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu martu.