Od 1. septembra počinje prijava za studentske domove u Novom Sadu

Foto: Gradske info

Studentski centar Novog Sada obezbeđuje smeštaj za 3.064 studenata u studentskim domovima, odnosno u osam domova u Novom Sadu kapacitet je 2.653 mesta, 208 mesta ima u studentskom domu u Zrenjaninu i 143 mesta u studentskom domu u Somboru.

Za ovu školsku godinu, konkurs za smeštaj u domu za studente prve godine prvog stepena studija biće raspisan od 1. do 15. septembra, a kako se navodi na sajtu pomenutog Centra, za konkurisanje treba pribaviti više dokumenata, navodi Dnevnik.

Da bi se prijavili na konkurs, brucoši prvo treba da kupe prijavu na Blagajni Službe smeštaja, zatim da imaju Uverenje da su se prvi put upisali na prve godine prvog stepena studija, na teret buyeta Republike Srbije, kao i overene kopije svedočanstava za sve razrede srednje škole. Takođe je potrebno doneti Uverenje o prihodima po članu porodice studenta, od 1. januara do 30. juna tekuće godine. Konkursne prijave se predaju u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad (u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10). Studenti koji konkurišu za smeštaj u studentskim domovima u Zrenjaninu i Somboru svoje prijave predaju u tamošnjim studentskim domovima. Potrebno je da kandidati koji predaju konkursnu dokumentaciju službeniku, pokažu na uvid ličnu kartu ili indeks, radi provere podataka.

Studenti sa statusom izbeglice ili raseljenog lica na teritoriji Republike Srbije donose potvrdu da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim i raseljenim licima, koja se pribavlja u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta. Povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti treba da donesu potvrda MUP – a. Studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima i studenti rekonvalescenti prilažu lekarsko uverenje izdato od nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja. Lekarsko uverenje o vrsti i stepenu oboljenja ili invaliditeta mora biti izdato od nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja (nadležna studentska poliklinika). Za studente Univerziteta u Novom Sadu nadležan je Zavod za zaštitu zdravlja studenata Novi Sad, koji se nalazi u Ulici dr Sime Miloševića br. 6.

Podrška studentima iz društveno osetljivih grupa

Ministarstvo prosvete je Pravilnikom i Konkursom utvrdilo mere podrške za studente iz osetljivih društvenih grupa, koji uz zahtev podnose dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost određenoj osetljivoj društvenoj grupi.

Kako se navodi na sajtu novosadskog Studentskog centra, tako studenti iz materijalno ugroženih porodica treba da prilože overenu fotokopiju Rešenja Centra za socijalni rad, da su primaoci stalne socijalne pomoći, dok je za studente bez roditeljskog staranja neophodna potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja.

Za studente iz jednoroditeljskih porodica potreban je izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih za studenta, a studenti pripadnici romske nacionalne manjine treba da prilože potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma, dok studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ donose potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica.

Zahtev na konkurs za studente prve godine studija prvog stepena studija iz osetljivih društvenih grupa se podnosi u roku od osam dana od dana isticanja Konačne rang liste za studente prve godine. Konkursne prijave se takođe predaju u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad. Studenti koji konkurišu za smeštaj u studentskim domovima u Zrenjaninu i Somboru svoje zahteve mogu predati u tamošnjim studentskim domovima ili u Službi smeštaja Studentskog centra u Novom Sadu.

Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna rang lista, na osnovu bodova iz konačne redovne rang liste, navodi se na sajtu Studentskog centra Novi Sad. Izuzetno za studente sa invaliditetom, studente sa hroničnim bolestima i studente rekonvalescente, posebna rang lista se utvrđuje na predlog komisije koju obrazuje direktor ustanove, a koju sačinjavaju jedan predstavnik Studentskog centra i tri lekara iz studentske poliklinike. Kandidati iz osetljivih društvenih grupa biće proporcionalno rangirani, u odnosu na broj prijavljenih kandidata i to do 10 odsto namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Kontakt telefoni službe smeštaja su 021 210 2445, 021 210 2440 i 021 210 2441, a adresa elektronske pošte službe smeštaja je sluzba.smestajascns.rs. Sve dodatne informacije dostupne su na sajtu Studentskog centra Novi Sad, u formi vodiča za studente.