Saopštenje Saveta za zdravlje opštine Šid

Članovi Saveta za zdravlje opštine Šid na sednici održanoj dana 25.6.2024.godine, doneli su sledeće zaključke:

  • Nakon akcidenta u fabrici boja i lakova „Evrojug“ Šid, koji se dogodio dana 20.6.2024.godine, nije došlo do akutnog masovnog trovanja. 
  • Na opservaciji je zadržano jedno lice koje je nakon 24 časa otpušteno kući, bez ikakvih posledica. 
  • Zvanična analiza kvaliteta vazduha izvršena je na dve lokacije u Šidu, od strane ovlašćene, akreditovane stručne organizacije – Zavoda za javno zdravlje Pančevo, sa Stručnim mišljenjem broj KV 002/K od 24.6.2024. godine, koje Savet za zdravlje prezentuje i dostavlja u celosti na uvid građanima i javnosti.

Kako je saopšteno od strane Predsednice Saveta za zdravlje, dr Marije Gršić Dobrić, ispitivanje zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu naseljenog mesta Šid vršeno je na 2 lokacije, te se potvrđuje da iste nisu dosegle granične vrednosti prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. 

Prema zbirnom indeksu kvaliteta vazduha za suspendovane čestice frakcije PM10 i PM2,5 srednje jednočasovne koncentracije na navedenim lokacijama kretale su se u klasi „odličan“ i „dobar“.

Takođe, jedan od zaključaka koji je donet na sednici Saveta za zdravlje opštine Šid je da se u narednom periodu izvrši analiza zdravstvenog stanja stanovništva opštine Šid, kao jedna od mera koja će se nadalje u kontinuitetu sprovoditi.