Srbija među prvima po usklađenosti s preporukama u sprečavanju pranja novca

Foto: Freepik
Komitet eksperata Saveta Evrope za procenu mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Manival) je u izveštaju o napretku Srbije ocenio da je naša zemlja u najvećoj meri usklađena i s preporukom broj 15 FATF-a ( Financial Action Task Force), najznačajnijeg globalnog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Iz NBS su istakli da se ova preporuka odnosi na standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koje države treba da primene u vezi s novim finansijskim tehnologijama i digitalnom imovinom.

Time je, navodi se u saopštenju centralne banke, Srbija postigla usklađenost svojih propisa i prakse u ovoj oblasti sa svih 40 međunarodnih preporuka, što je rezultat koji je ostvarilo još samo 10 drugih jurisdikcija u svetu.

Imajući u vidu da je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma kontinuirani proces, u kojem se nacionalni sistemi prilagođavaju stalnim novim izazovima i pretnjama koje se odnose na pokušaje korišćenja finansijskog sistema u kriminalne svrhe, međunarodno priznanje koje je Srbija dobila samo je dodatni podsticaj nadležnim institucijama i privatnom sektoru da taj sistem održavaju i unapređuju, naveli su iz NBS.

Značajnu ulogu u usklađivanju s pomenutim standardima u oblasti nadzora, kao i vodeću ulogu u usklađivanju sa standardima u oblasti digitalne imovine, imala je Narodna banka Srbije, prvenstveno u koordinaciji sa Upravom za sprečavanje pranja novca.

Iz NBS su podsetili da je Zakonom o digitalnoj imovini, zatim izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, donetim 2020. godine, sveobuhvatno uređena oblast pružanja usluga povezanih s digitalnom imovinom i pružen podsticaj inovacijama u ovoj oblasti, ali je zauzet i balansiran i odgovoran pristup razvoju tržišta.

To je urađeno kroz izdavanje odgovarajućih dozvola u ovoj oblasti, nadzor NBS nad tržištem virtuelnih valuta i sprečavanje neovlašćenog pružanja usluga u vezi s tim valutama, što uključuje pristup zasnovan na proceni rizika i odgovarajuće sankcije koje su na raspolaganju nadzornom organu.

Kao posebna novost istaknuta je evidencija virtuelnih valuta za pravna lica i preduzetnike koju je uspostavila Narodna banka, po uzoru na ranije uspostavljene jedinstvene registre računa i sefova.

Iz NBS naglašavaju da u Srbiji u ovom trenutku nije moguć prihvat virtuelnih valuta kojima bi se plaćale robe i usluge, s obzirom na to da nijedan od dva trenutno licencirana pružaoca usluga nema dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje te usluge.

Pored toga, 2021. godine prvi put je izrađena Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine, kojom su sveobuhvatno i detaljno posebno procenjeni ovi rizici u sektoru digitalne imovine.

Narodna banka Srbije nije promenila svoj stav od prvih saopštenja u vezi s virtuelnim valutama od 2014. godine i dosledno ukazuje na sve rizike koje nosi potencijalno ulaganje u virtuelne valute, uključujući finansijske rizike, odnosno mogućnost da građani i firme izgube novac uložen u virtuelne valute i rizike povezane s različitim vidovima prevara i kriminalnih aktivnosti, pošto se ove valute često zloupotrebljavaju za pranja novca ili finansiranja terorizma.

U NBS ocenjuju da su upravo ovi propisi i aktivnosti ključno doprineli usklađenosti Srbije s preporukom 15 FATF-a, koja je potvrđena na zasedanju Manivala.