Zakazana 29. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica

U utorak, 30. maja sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 29. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Potvrđivanje mandata odbornici Bojani Simić iz sremske Mitrovice,
2.Predlog odluke o usvajanju Plana razvoja Grada Sremska Mitrovica za period 2023-2030. godine čiji je sastavni deo Plan razvoja,
3.Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu,
4.Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
5.Predlog izmene kadrovskog plana za organe Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
6.Predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka sa Predškolskom ustanovom „Maslačak“ u Sremskoj Mitrovici,
7.Predlog odluke o izmeni odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone „Sever“ u K.O. Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica,
8.Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije istočnog dela vikend zone „Golo brdo“ u Grgurevcima, Grad Sremska Mitrovica,
9.Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o postavljanju i uklanjanju objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata na vodnom zemljištu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
10.Predlog plana za postavljanje i uklanjanje objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata na vodnom zemljištu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
11.Predlog programa za održavanje i uređenje Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici za 2023. godinu,
12.Predlog izmene programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2023. godinu,
13.Predlog izmena i dopuna programa odžavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2023. godini,
14.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica za period 01.01.-31.03.2023. godine i to:
-JKP „Vodovod“
-JKP „Komunalije“
-JP „Srem gas“
-JKP „Toplifikacija“
-JP „Urbanizam“
-DOO „Sirmijumput“
-DOO „Gradsko stanovanje“
15.Izveštaj o radu Apotekarske ustanove Sremska Mitrovica za 2022. godinu,
16.Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada neposrednom pogodbom uz naknadu iz privatne svojine Kočić Jagode, Kočić Zorana, Kočić Ilije i Kočić Spasoja iz Sremske Mitrovice,
17.Predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica u postupku javnog nadmetanja na Katastarskoj parceli 3574 K.O.Sremska Mitrovica,
18.Predlog zaključka o davanju saglasnosti gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica da ne potražuje troškove zastupanja u određenim predmetima,
19.Izbori i imenovanja.