AP Vojvodina: Konkurs za dodelu do 70% bespovratnih sredstava za opremanje farmi i pčelarstvo u 2024. godini

Foto: Unsplash
 KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U STOČARSTVU U AP VOJVODINI U 2024. GODINI

CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti stočarske proizvodnje.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, nabavka pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri).

VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 115.000.000,00 dinara za aktivnosti:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 150.000,00 dinara.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri)

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 350.000,00 dinara

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu namenjena su za:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi

Sektor mleko:

Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije
Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka
Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja
Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
Mašine za transport

Sektor meso:

Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka
opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov
Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja
Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi
Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
Mašine za transport

Sektor proizvodnje konzumnih jaja

Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja
Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja
opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka
Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva
Podnosilac prijave za Aktivnost 1. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri)

Sektor pčelarstvo

1.nabavka novih pčelinjih društava

2.nabavka opreme za pčelarstvo

Podnosilac prijave za Aktivnost 2. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 4. Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u AP Vojvodini u 2024. godini.KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U STOČARSTVU U AP VOJVODINI U 2024. GODINI

CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti stočarske proizvodnje.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, nabavka pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri).

VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 115.000.000,00 dinara za aktivnosti:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 150.000,00 dinara.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri)

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 350.000,00 dinara

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu namenjena su za:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi

Sektor mleko:

Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije
Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka
Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja
Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
Mašine za transport

Sektor meso:

Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka
opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov
Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja
Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi
Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
Mašine za transport

Sektor proizvodnje konzumnih jaja

Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja
Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja
opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka
Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva
Podnosilac prijave za Aktivnost 1. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri)

Sektor pčelarstvo

1.nabavka novih pčelinjih društava

2.nabavka opreme za pčelarstvo

Podnosilac prijave za Aktivnost 2. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 4. Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u AP Vojvodini u 2024. godini.

Konkurs je otvoren do 05.04.2024. godine.

Kompletan konkurs i pravilnik, možete preuzeti OVDE.