APV: Do 70% subvencije za preradu poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini

Foto: pixabay
KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U EKONOMSKE AKTIVNOSTI U CILjU PODIZANjA KONKURENTNOSTI U SMISLU DODAVANjA VREDNOSTI KROZ PRERADU NA GAZDINSTVIMA U AP VOJVODINI U 2024. GODINI

1. CILj I PREDMET KONKURSA
Konkurs se raspisuje u cilju: stabilnosti dohotka poljoprivrednih gazdinstava; poboljšanja produktivnosti i kvaliteta proizvoda, smanjenja troškova proizvodnje; unapređenja tehničko-tehnološke opremljenosti; održivog upravljanja resursima i zaštite životne sredine; proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu, rasta konkurentnosti uz prilagođavanje zahtevima domaćeg i inostranog tržišta i usklađivanja sa pravilima Unije, njenim standardima, politikama i praksama.

Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme za proizvodnju i preradu mesa i mleka, proizvodnju vina i rakije, preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i preradu pčelinjih proizvoda.

2. VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 95.000.000,00 dinara za aktivnosti:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2024. godini

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u AP Vojvodini u 2024. godini

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 4: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda u AP Vojvodini u 2024. godini

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 350.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 150.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, osnivači pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

3. NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva namenjena su za aktivnosti:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini

Sektor mleko

Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

3 .Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

Sektor meso

Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova
Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi
Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa
Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa
Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona
Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije
Podnosilac prijave za Aktivnost 1. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2024. godini

Sektor voće i grožđe

Nabavka opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića
Podnosilac prijave za Aktivnost 2. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u AP Vojvodini u 2024. godini

Sektor voće, Sektor povrće (uključujući pečurke), uljane kulture, začinsko, lekovito i aromatično bilje

1. Nabavka opreme i uređaja za sušenje voća i povrća (uključujući i pečurke), kao i njihovih proizvoda
Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća(uključujući i pečurke), kao i njihovih proizvoda
Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda
Nabavka opreme za prijem voća i povrća (uključujući i pečurke) kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda
Nabavka opreme i uređaja za hladno ceđenje uljanih kultura
Nabavka opreme i uređaja za fizičku rafinaciju uljanih kultura
Nabavka opreme za punjenje i pakovanje ulja
Nabavka opreme i uređaja za sušenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda
Nabavka opreme za preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja kao i njihovih proizvoda
Nabavka opreme i uređaja za destilaciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda (za potrebe farmaceutske industrije)
Nabavka opreme i uređaja za ekstrakciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda
Nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda
Podnosilac prijave za Aktivnost 3. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 4: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda u AP Vojvodini u 2024. godini

Sektor pčelarstvo

Nabavka opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda
Nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda
Podnosilac prijave za Aktivnost 4. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 4. Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini.

4. KORISNICI
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

preduzetnik – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
pravno lice:
– privredno društvo – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

– zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

– složena zadruga – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

5. VREMENSKI OKVIR
Konkurs je otvoren do 05.04.2024. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija koju dostavljaju svi podnosioci prijava:

obrazac prijave (popunjen isključivo na računaru) sa obaveznim potpisom podnosioca prijave;
fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca poljoprivrednog registrovanog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
overeni Izvodi iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, struktura biljne proizvodnje, podaci o životinjama, ne stariji od 30 dana);
dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama koje su dospele do12.2023. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave u AP Vojvodini);
dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju po ugovoru);
za investicije čija je vrednost ista ili veća od 200.000,00 dinara:
može se podneti predračun sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, PDV i cena sa PDV-om, i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme);
izjava dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna do 10. septembra 2024. godine;
za podnosioce prijava koji apliciraju putem računa podnosi se:
original faktura, odnosno kopija elektronske fakture, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje ili fiskalni račun sa propratnim aktom dobavljača u kome će biti iskazana cena bez PDV-a, PDV i cena sa PDV-om, pojedinačno i specifikacija opreme koja sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu) i dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod podnosioca prijave ili izvod dobavljača opreme overen od strane banke. Ukoliko dobavljač nije u sistemu PDV mora biti naznačeno na fakturi;
potpisana otpremnica za nabavku predmetne investicije ili fotokopija potpisane otpremnice koja je učitana u sistem elektronskih faktura kao prilog elektronske fakture;
fotokopija garantnog lista za opremu, mašinu ili mehanizaciju za koju je u skladu sa posebnim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno fotokopija izjave dobavljača da predmetna oprema, mašina ili mehanizacija ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;
fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
fotokopija jedinstvene carinske isprave (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starije od 09.2023. godine;
izjava podnosioca prijave koji svojim potpisom potvrđuje pod materijalnom i krivičnom odgovornošću istinitost i tačnost podataka i daje saglasnost za korišćenje datih podataka tokom procesa provere, plaćanja i trajanja utvrđenih obaveza;
Izjava 2. podnosioca prijave koji svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa odredbama člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016, 95/2018 – aut. tumačenje i 2/23-odluka US), po kojima je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje;
Poslovni plan – ekonomska održivost projekta;
Dodatna dokumentacija za Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini

original izvod iz katastra nepokretnosti s podacima o vlasništvu za objekat u kojem se realizuje investicija (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva);
ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem overen kod javnog beležnika, na period zakupa, odnosno korišćenja koji ne može biti kraći od 31.12.2029. godine ukoliko objekat nije u vlasništvu podnosioca prijave;
Rešenje o odobrenom objektu u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla“ („Službeni glasnik RS“, broj 111/17) ili Rešenje da su registrovani u Registru objekata u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/2005, 30/2010, 93/12 i 17/19 -dr. zakon) Ukoliko podnosilac prijave ne poseduje rešenje u momentu podnošenja prijave na konkurs isto je dužan da dostavi do roka naznačenog za realizaciju investicije a pre isplate bespovratnih sredstava;
Dodatna dokumentacija za Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2024. godini

original izvod iz katastra nepokretnosti s podacima o vlasništvu za objekat u kojem se realizuje investicija (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva);
ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem overen kod javnog beležnika, na period zakupa, odnosno korišćenja koji ne može biti kraći od 31.12.2029. godine ukoliko objekat nije u vlasništvu podnosioca prijave;
potvrda o upisu u Vinogradarski i Vinarski registar podnosioca prijave za investicije koje se odnose na proizvodnju vina;
potvrda o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom koji se uređuju jaka alkoholna pića podnosioca prijave za investicije koje se odnose na proizvodnju rakije;
Dodatna dokumentacija za Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u AP Vojvodini u 2024. godini

original izvod iz katastra nepokretnosti s podacima o vlasništvu za objekat u kojem se realizuje investicija (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva);
ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem overen kod javnog beležnika, na period zakupa, odnosno korišćenja koji ne može biti kraći od 31.12.2029. godine ukoliko objekat nije u vlasništvu podnosioca prijave;
Rešenje da je objekat registrovani u Registru objekata u skladu sa Pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane („Sl. glasnik RS“, br. 13/2020);
Dodatna dokumentacija za Aktivnost 4: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda u AP Vojvodini u 2024. godini

original izvod iz katastra nepokretnosti s podacima o vlasništvu za objekat u kojem se realizuje investicija (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva);
ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem overen kod javnog beležnika, na period zakupa, odnosno korišćenja koji ne može biti kraći od 31.12.2029. godine ukoliko objekat nije u vlasništvu podnosioca prijave;
Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike:

izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
potvrda Agencije za privredne registre o broju zaposlenih u pravnom licu,
izvod iz finansijskog izveštaja iz kojeg proizilazi da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019 i 44/21- dr. zakon);
za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama;
Dokumentacija koju dostavljaju podnosioci prijave opciono

fotokopija diplome poljoprivrednog, veterinarskog ili tehnološkog fakulteta ili svedočanstvo srednje poljoprivredne škole ili veterinarski tehničar (ukoliko podnosilac prijave nema diplomu navedenih institucija, nije potrebno dostavljati drugu dokumentaciju);
potvrda o članstvu u zemljoradničkoj zadruzi izdata od strane Agencije za privredne registre;
fotokopija sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikata o zaštićenom geografskom poreklu;
Podnosilac prijave treba da se izjasni na obrascu koji je sastavni deo prijave o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkom 4., pribaviti sam ili će Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavljati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se isključivo elektronskim putem kroz AgroSens platformu.

U elektronskoj prijavi na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se elektronski potpis.

Elektronskim potpisom moraju biti potpisane i izjave 1. i 2.

Aplikacija kao i uputstvo za korišćenje mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

Prilikom unosa prijave u informacioni sistem za obradu prijava Pokrajinskog sekretarijata – Agro Sens, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri putem elektronskog sandučeta.

KONTAKT

Sve dodatne informacije za Aktivnost 1 možete dobiti putem telefona: 021/488-1852 od 13,00-15,00 časova ili na e- mejl: katarina.strugar@vojvodina.gov.rs

Sve dodatne informacije za Aktivnost 2 možete dobiti putem telefona: 021/487-4430 od 13,00-15,00 časova ili na e- mejl marinela.zagorac@vojvodina.gov.rs

Sve dodatne informacije za Aktivnost 3 možete dobiti putem telefona: 021/487-4416 od 13,00-15,00 časova ili na e- mejl nemanja.despotov@vojvodina.gov.rs

Sve dodatne informacije za Aktivnost 4 možete dobiti putem telefona: 021/487-4186 od 13,00-15,00 časova ili na e- mejl boban.orelj@vojvodina.gov.rs

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjavu dobavljača, izjavu 1 i 2, zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstava, model poslovnog plana i Uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Konkurs je otvoren do 05.04.2024. godine.

Kompletan tekst konkursa i ostalu dokumentaciju, možete preuzeti OVDE.