Sve što ste hteli da znate o prenosu vlasništva vozila

foto prenosvozila.rs

Kupovina polovnog automobila često uzbuđuje i privlači.

Svaki transfer svojine na vozilu zahteva pažljivu administraciju, te postupak prenosa vlasništva ne treba shvatiti olako.

Ipak, u moru papirologije ključno je razumeti osnovne korake: ugovor o kupoprodaji, potvrdu o tehničkoj ispravnosti, kao i obavezno registrovanje vozila na novo ime.

Proces je višeslojan i zahteva strpljenje.

Neophodna dokumentacija za prenos vlasništva

Za uspešan prenos vlasništva vozila, od krucijalnog značaja je prikupljanje i uredno popunjavanje kompletnog seta dokumenata koji su propisani zakonodavstvom Republike Srbije. Pre svega, neophodan je ugovor o kupoprodaji koji mora biti ovlašćen ili overen kod javnog beležnika. Osim toga, vlasnik je dužan da pruži potvrdu o vlasništvu vozila (saobraćajnu dozvolu), kao i dokaz o uplati poreza na prenos apsolutnih prava, ukoliko porez nije oslobođen ili plaćen.

Važno je naglasiti da se dokumentacija može razlikovati u zavisnosti od situacije – da li vozilo kupuje fizičko ili pravno lice, da li je reč o nasleđivanju ili poklonu. Uvek se traži i izvod iz evidencije registarskih tablica kako bi se utvrdilo prethodno vlasništvo i stanje vozila. Za vozila starija od sedam godina potreban je i atest o tehničkoj ispravnosti, poznatiji kao tehnički pregled. Nakon kompletiranja dokumentacije, sledi odlazak na šaltere MUP-a radi podnošenja zahteva za prenos vlasništva i promene registracije.

Validna lična dokumenta kupca i prodavca

Validna lična dokumenta su osnova legalnog prenosa vlasništva vozila.

Bez identifikacionih dokumenata ni jedna transakcija kupovine vozila ne može biti pravno važeća.

Prilikom prenosa vlasništva, kupac i prodavac moraju posedovati važeći lični dokument. To uključuje ličnu kartu ili pasoš, koje izdaje nadležni organ.

Za strane državljane, neophodan je pasoš s važećom vizom ili boravišnom dozvolom. Nezamenjivi su za identifikaciju stranaka i legalizaciju ugovora o kupoprodaji.

Ugovor o kupoprodaji vozila

Ugovor o kupoprodaji vozila je pravni dokument kojim se reguliše prenos prava vlasništva sa prodavca na kupca.

 • Detaljno navedeni podaci o vozilu (marka, model, godina proizvodnje, broj šasije, broj motora)
 • Lični podaci prodavca i kupca (ime i prezime, JMBG, adresa stanovanja)
 • Izjava o stanju vozila u trenutku prodaje i potvrda o zadovoljenju standarda tehničke ispravnosti
 • Preciziran iznos kupoprodajne cene i način plaćanja
 • Datum sklapanja ugovora i potpisi obiju strana
 • Izjava o prenosu vlasništva i obaveze koje proističu iz tog prenosa

Zakonski obavezan je overeni potpis kod javnog beležnika kako bi ugovor bio važeći.

Bez važećeg ugovora o kupoprodaji vozila, tranzakcija nije priznata u pravnom sistemu i ne može se nastaviti sa procedurom prenosa vlasništva.

Potvrda o tehničkoj ispravnosti

Potvrda o tehničkoj ispravnosti je dokument koji potvrđuje da vozilo zadovoljava sve zakonske norme i standarde bezbednosti u saobraćaju. Bez nje, prenos vlasništva se ne može realizovati.

 1. Zakažite tehnički pregled u ovlašćenoj servisnoj stanici koji je priznat od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.
 2. Prezentujte vozilo na zakazani termin tehničkog pregleda.
 3. Priložite sve potrebne dokumente o vozilu, koji su vas traženi prilikom zakazivanja tehničkog pregleda.
 4. Sačekajte završetak pregleda vozila i testiranje svih bitnih funkcija i sistema vozila.
 5. Podignite potvrdu o tehničkoj ispravnosti ukoliko je vozilo prošlo tehnički pregled.

Rok važenja potvrde o tehničkoj ispravnosti je obično jedna godina od dana izdavanja.

Ova potvrda je ključni dokument u procesu kupoprodaje, jer garantuje da je vozilo bezbedno za upotrebu.

Postupak prenosa u MUP-u

Nakon što su ispunjeni svi prethodni koraci, prenos vlasništva se obavlja u nadležnoj policijskoj upravi ili stanici. Bitno je poneti sve potrebne dokumente: potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila, saobraćajnu dozvolu, lične karte oba učesnika prenosa (prodavca i kupca), kao i ugovor o kupoprodaji ili poklonu. Vlasnik vozila je dužan da prilikom prenosa preda registarske tablice, ukoliko se vozilo odjavljuje sa prethodne registracije.

Prijem zahteva za prenos vlasništva obavlja se na šalterima MUP-a, gde se proverava tačnost i potpunost predatihr dokumenta. Potrebno je uplatiti određene takse i naknade predviđene zakonom, nakon čega se izdaje nova saobraćajna dozvola na ime novog vlasnika vozila.

Zakazivanje termina i podnošenje zahteva

Zakazivanje termina u MUP-u je prvi korak u procesu prenosa vlasništva vozila, bez koga se ne može pristupiti podnošenju zahteva. Ovaj korak omogućava efikasan i organizovan prijem svih potrebnih dokumenta.

Termin se može zakažati putem internet portala ili direktno u policijskoj stanici. Da biste zakažali termin online, potrebno je posetiti zvanični sajt MUP-a i pratiti uputstva za zakazivanje.

Prilikom dolaska na zakazani termin, neophodno je poneti sva dokumenta koja su propisana zakonom. U ovim dokumentima spadaju ugovor o kupoprodaji, potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila, lična dokumenta i, po potrebi, dodatni prateći akti.

Zahtev za prenos vlasništva vozila podnosi se na odgovarajućem obrascu koji se popunjava na licu mesta u policijskoj upravi, čime se zvanično pokreće postupak prenosa. Taj obrazac se najčešće dobija na šalteru gde se podnose zahtevi ili se preuzima online.

Nakon predaje zahteva, sledi administrativni postupak provere podataka i dokumentacije, koji prethodi izdavanju nove saobraćajne dozvole. U postupku se takođe vrši uplata predviđenih taksi i naknada po državnom tarifniku.

Troškovi i takse prenosa vlasništva

Pri prenosu vlasništva vozila prate nas različiti troškovi, koji obuhvataju administrativne takse, porez na prenos apsolutnih prava i eventualno plaćanje agencijskih usluga, ukoliko se koriste takvi servisi.

Administrativne takse uključuju troškove obrade zahteva za prenos vlasništva.

Porez na prenos apsolutnih prava se obračunava u procentu od procenjene vrednosti vozila.

Visina poreza može varirati u zavisnosti od vrste vozila, njegove starosti, ali i odredbi koje postavlja lokalna samouprava.

U slučaju angažovanja agencije za registraciju vozila, njihove usluge predstavljaju dodatni trošak koji se ne naplaćuje po državnom tarifniku, već su cene usluga agencija tržišne i određene su prema njihovom cenovniku.

Takođe, potrebno je uzeti u obzir i troškove tehničkog pregleda vozila, koji je obavezan prilikom promene vlasništva, osim ukoliko se ugovorom drugačije ne definiše.

Dakle, ukupni troškovi prenosa vlasništva mogu biti značajno različiti i zavise od niza faktora, kao što su odabrana agencija, vrednost vozila i propisi lokalne samouprave.

Registracija vozila na novoime vlasnika

Nakon realizacije prenosa vlasništva, neophodno je inicirati postupak registracije vozila na novog vlasnika. Registracioni postupak se pokreće podnošenjem zahteva nadležnoj registracionoj službi, uz obavezan dokaz o prethodnom vlasničkom prenosu.

Zahtev za registraciju treba da bude praćen setom dokumentacije koja obuhvata, pored gore spomenutog dokaza, i uverenje o izvršenom tehničkom pregledu, dokaz o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, kao i potvrdu o osiguranju vozila. Posebnu pažnju treba posvetiti važenju prethodnih dokumenata i blagovremenosti njihovog podnošenja, kako bi se izbegle moguće zakonske komplikacije.

Konačna etapa ovog procesa predstavlja dobijanje novih registarskih oznaka i saobraćajne dozvole, neophodnih za legalan promet vozilom.

Prikupljanje potrebnih potvrda i nalepnica

Pri procesu prenosa vlasništva vozila, potrebno je da pripremite kompletan skup dokumentacije koji će biti neophodan za dalje korake. Dokumentacija uključuje potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila, važnu za registraciju.

Sledeći korak je pribavljanje potvrde o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava. Bez ovog dokumenta, prenos vlasništva se ne može zakonito obaviti.

Nadalje, važan element u procesu je osiguranje vozila koje treba da bude aktuelno. Dokaz o validnom osiguranju mora biti priložen prilikom registracije, zajedno sa prethodno pomenutim dokazima o tehničkoj ispravnosti i plaćenom porezu.

Na kraju, pre nego što se vozilo registruje na novog vlasnika i dobije nove registarske oznake i saobraćajnu dozvolu, neophodno je i da se obezbede nalepnice koje potvrđuju izvršenu registraciju. One uključuju nalepnicu za obavezno osiguranje i eko nalepnicu, koja svedoči o pripadnosti određenoj emisionoj klasi vozila. Ove nalepnice su vidljiv znak da su svi zakonski zahtevi zadovoljeni za bezbedno učešće vozila u saobraćaju.

Aktuelni rokovi za registraciju vozila

Registracija vozila je obavezan proces, koji mora biti obavljen u propisanim rokovima.

Svako vozilo mora biti registrovano najkasnije do dana isteka važeće registracije, kako bi se izbegle pravne i finansijske konsekvence. Ukoliko se registracija ne obavi na vreme, vozilo se smatra neregistrovanim, i kao takvo ne sme učestvovati u saobraćaju.

Važno je imati na umu da se sa rokom važenja registracije vozila istovremeno veže i rok važenja polise obaveznog osiguranja. Ukoliko dođe do prekida u kontinuitetu osiguranja, to može uticati na visinu premije osiguranja prilikom naredne registracije.

Aspekt koji takođe zahteva pažnju jeste pravovremeno zakazivanje tehničkog pregleda. Većina vozila mora proći tehnički pregled svake godine, a zakazivanje je najbolje obaviti najmanje mesec dana pre isteka registracije.

U slučaju kašnjenja sa registracijom, postoje određene finansijske sankcije. Zato je ključno poštovati rokove kako bi se izbegle nepotrebne komplikacije.

Često postavljana pitanja

Da li je obavezno overiti kupoprodajni ugovor? Overa kupoprodajnog ugovora u sudu ili kod javnog beležnika jeste obavezna, jer bez toga nije moguće izvršiti transfer vlasništva.

Koje dokumente je potrebno prikupiti za prenos vlasništva? Za uspešan prenos vlasništva neophodni su: overen kupoprodajni ugovor, lična dokumenta prodavca i kupca, saobraćajna dozvola, potvrda o plaćenoj kupoprodajnoj ceni, kao i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Da li postoji rok za prijavu prenosa vlasništva? Nakon kupovine vozila, zakonska obaveza je da se prenos vlasništva prijavi u roku od 30 dana.

Rokovi za prijavu prenosa vlasništva

Važno je poštovati zakonski definisane rokove za prijavu prenosa vlasništva vozila kako biste izbegli moguće sankcije.

 1. Nakon kupovine vozila, novi vlasnik ima obavezu da u roku od 30 dana izvrši prijavu prenosa vlasništva u nadležnom organu.
 2. U slučaju kupovine vozila od pravnog lica, potrebno je sačekati da pravno lice izvrši odjavu vozila iz evidencije pre nego što se pokrene proces prenosa vlasništva.
 3. Za vozila kupljena na javnoj aukciji, rok za prijavu prenosa vlasništva može biti drugačije definisan, te je potrebno konsultovati se sa organizatorom aukcije o specifičnim vremenskim ograničenjima.

Neispunjavanje ovih obaveza u predviđenom roku može rezultirati novčanim kaznama.

Konsekvence nepridržavanja ovih rokova mogu uključivati administrativne prepreke u daljem korišćenju vozila, kao i pravne implikacije po pitanju odgovornosti u saobraćaju.

Prava i obaveze strana prilikom prenosa

Kupac i prodavac vozila imaju pravne obaveze prema zakonu o prenosu vlasništva. Ovo uključuje pravilnu predaju dokumentacije i plaćanje poreza.

Prodavac je dužan da obavesti nadležne organe o promeni vlasništva i obezbedi ispravnost vozila u trenutku prodaje. Pravilna kompletacija dokumentacije je neophodna za legalnost transfera.

Kupac vozila preuzima obavezu registracije vozila na svoje ime i plaća troškove koji su vezani za prenos. Takođe je odgovoran za preuzimanje svih potrebnih dokumenata koji prate vozilo, kao što su saobraćajna dozvola i potvrda o tehničkoj ispravnosti.

Prodavac se oslobađa svih obaveza vezanih za vozilo nakon kompletacije prenosa, uključujući poreze, osiguranje i odgovornost za buduće kazne. Kupac je od to trenutka u potpunosti zakonski odgovoran.

Obe strane su obavezne da poštuju rok od 30 dana za prijavu promene vlasništva kako bi se izbegle sankcije. Proces se završava overbom kupoprodajnog ugovora.