Javni poziv za dodelu finansijske pomoći poljoprivrednicima za poljsku štetu prouzrokovanu prošlogodišnjim olujnim nevremenom

Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica objavljuje Javni poziv za dodelu finansijske pomoći poljoprivrednim proizvođačima, koji su pretrpeli poljsku štetu prouzrokovanu olujnim nevremenom dana 19.07.2023. godine 

Pravo na dodelu finansijske pomoći ostvaruje poljoprivredni proizvođač ( fizičko ili pravno lice )  ukoliko ispunjava sledeće uslove:

– da je poljoprivrednom proizvođaču utvrđena poljska šteta od strane Radne grupe za procenu poljske štete obrazovane od strane Gradse uprave za poljoprivredu grada Sremska Mitrovica,

– da je poljoprivredni proizvođač u momentu nastanka štete bio vlasnik odnosno  korisnik poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Sremska Mitrovica na kojem je šteta utvrđena, odnosno da je poljoprivredni proizvođač u momentu nastanka štete imao prebivalište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i da je bilo vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta na kojem je  šteta utvrđena,

– da poljoprivredni proizvođač nije nenamenski koristio dodeljena sredstva Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć po ovom javnom pozivu podnosi se u periodu od   22.04.2024. do 13.05.2024. godine.

 Uz zahtev za dodelu finansijske pomoći, dostavlja se sledeća dokumentacija:

  1. Očitana lična karta/fotokopija lične karte-(dostavlja podnosilac zahteva -poljoprivredni proizvođač);
  2. Zapisnik Radne grupe o nastaloj šteti usled olujnog nevremena od 19.07.2023. godine ( pribavlja „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“);
  3. Fotokopiju  tekućeg računa,  (dostavlja podnosilac zahteva);
  4. Fotokopiju Izvoda iz registra Agencije za privredne registre za pravna lica, ( dostavlja podnosilac zahteva-pravno lice);
  5. Fotokopija dokaza o vlasištvu  poljoprivrednog zemljiša koje se nalazi na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, (dostavlja podnosilac zahteva);
  6. Fotokopiju Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključenih sa drugim licima za zemljište koje se nalazi na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, (dostavlja podnosilac zahteva).

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev za dodelu finansijske pomoći treba da glasi na podnosioca zahteva.

Takođe, podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev po Javnom pozivu.

Visina finansijske pomoći određuju se po podnetom  zahtevu za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć u  iznosu od  20.000,00 dinara ( slovima: dvadeset hiljada dinara).

Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u „Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“, na telefon broj 022/610-573.