Odložena primena propisa o čuvanju arhivske građe

Primena propisa o čuvanju arhivske građe u elektronskom obliku odložena je do 1. januara 2024. godine. Naime, Vlada Srbije izmenila je Uredbu o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku i na ovaj način odložila primenu koja je trebalo da počne 1. septembra 2022. godine.

Ovom uredbom određene su obaveze stvaraoca i imaoca dokumentarnog materijala u elektronskom obliku u pogledu pouzdanog čuvanja i arhiviranja, određen je način vršenja nadzora od strane nadležnog arhiva, kao i postupak izdvajanja i uništavanja dokumentarnog materijala u elektronskom obliku i izdvajanja i predaje arhivu dokumentarnog materijala koji se čuva trajno protekom roka od 30 godina od nastanka tog materijala.

Donetom Uredbom razrađuju se obaveze iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti propisana je obaveza vođenja arhivske knjige u elektronskom obliku, ali sada sa odloženom primenom koja stupa na snagu početkom 2024. godine.